Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog, werkend bij Praktijk Terlouw en de cliënt.

Beroepscode

Bij Praktijk Terlouw werken psychologen die handelen volgens de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). 

Geheimhouding

De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden en kan alleen met uw toestemming gegevens geven aan derden. Alleen in noodsituaties mag de psycholoog haar geheimhoudingsplicht doorbreken. Als overleg nodig is met collega's is geen toestemming van u nodig, als die collega's ook gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht. Mails, uitkomsten van gesprekken, notities noch inhoud van de gesprekken mogen gebruikt voor worden voor gerechtelijke doeleinden, mits op uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze bedrijfsvoering (de zorgverlener ).

Uw dossier

Uw gegevens worden bewaard in een beveiligd, digitaal dossier. Uw dossier is voor niemand toegankelijk behalve voor de behandelaar en de cliënt. U heeft het recht op inzage en vernietiging van uw dossier maar geen recht op het inzien van de werkaantekeningen of vertrouwelijke correspondentie van uw psycholoog. 

Persoonsgegevens

De cliënt dient zich op verzoek van de psycholoog te kunnen identificeren d.m.v. een geldig identiteitsbewijs. De cliënt draag er zorg voor dat Praktijk Terlouw op de hoogte is van het juiste woonadres, van het e-mailadres en een telefoonnummer waarop hij of zij bereikbaar is. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk door te worden geven, schriftelijk of per email aan anja@praktijkterlouw.nl

Vergoeding van de behandeling

Praktijk Terlouw heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Toch worden de kosten voor de behandeling meestal geheel of gedeeltelijk vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, waarin is vermeld dat cliënt verwezen wordt voor Basis GGZ en het vermoeden van een (eventueel nader omschreven) psychische stoornis. Op de verwijzing dienen te zijn vermeld de naam en geboortedatum van de cliënt, en de naam en AGB code van de verwijzer. De verwijzing dient te zijn gedateerd op of voor de datum van de eerste afspraak en mag maximaal een half jaar oud zijn.
U krijgt facturen van de gesprekken die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) bepaalt de maximale tarieven van de psychologische behandeling die gedeclareerd kunnen worden bij uw verzekering. 

 Verhindering

Bij verhindering dient u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, per email of app te annuleren. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden niet vergoed door de verzekering. Het tarief hiervoor bedraagt € 50,00. Als u ziek bent of verkoudheid klachten heeft kun u altijd de afspraak annuleren en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Betaling

Betaling van de consulten dient zoveel mogelijk digitaal te worden voldaan. Dat kan met pin betaling. Alle andere gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum, vermeld op de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met een beroep op verrekening. Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar behaald resultaat.

 Betalingsachterstand en betalingsregeling

Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Praktijk Terlouw. is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

Klachten

Klachten over het beroepsmatig handelen van de behandelend psycholoog kunt u het beste eerst met uw psycholoog bespreken. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u zich richten tot de beroepsvereniging waar de desbetreffende psycholoog lid van is (NVGzP, P3NL,). https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten

 Rechtskeuze

Op alle overeenkomsten met Praktijk Terlouw is het Nederlands recht van toepassing.