Privacystatement


Praktijk Terlouw, gevestigd te Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70004587, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en transparantie te geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Terlouw met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Terlouw persoonsgegevens verwerkt:

 • bezoekers van www.praktijkterlouw.nl;
 • bezoekers aan Praktijk Terlouw;
 • (potentiële) patiënten;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk Terlouw;
 • alle overige personen die met Praktijk Terlouw contact opnemen of van wie Praktijk Terlouw persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Terlouw verwerkt persoonsgegevens die:

 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Terlouw zijn gegenereerd;                   
 • gebruikt worden mbt therapie zoals video-opnames tijdens sessies, toepassingen voor e-health, EMD behandeling etc.;
 • Zodra persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn en/of de cliënt is geïnformeerd zullen de tot de persoon   herleidbare gegevens worden verwijderd.

 3. Doeleinden verwerking

Praktijk Terlouw verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Praktijk Terlouw verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk  doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige  behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Praktijk Terlouw kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Terlouw persoonsgegevens verwerken. Praktijk Terlouw sluit met verwerkers een verwerkers overeenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Terlouw deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Terlouw deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 7. Doorgifte buiten de EER

Praktijk Terlouw geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

8. Bewaren van gegevens

Praktijk Terlouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer client bent, worden de gegevens vernietigd. 

9. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Anja Terlouw kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Terlouw gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.  Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of bij een vermoeden dat dit het geval is - dan zal Praktijk Terlouw dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

11. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Terlouw te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk  Terlouw door een e-mailbericht te sturen naar anja@praktijkterlouw.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Terlouw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Terlouw door een e-mailbericht te sturen naar anja@praktijkterlouw.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).